PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ZÁKAZNICKÉHO PORTÁLU
MŮJ ARMEX ENERGY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu/Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi Zákazníkem a naší společností ARMEX ENERGY a.s., IČO: 27266141, se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. B 1602 (dále jen „Dodavatel“), získává Zákazník právo využívat zákaznický portál Dodavatele MŮJ ARMEX ENERGY (dále jen „Portál“).

1.2. Tyto podmínky užívání Portálu (dále jen „Podmínky“) vymezují zejména technické a bezpečnostní aspekty provozování a užívání Portálu.

1.3. Portál Zákazníkovi poskytuje funkce informativní povahy, jejichž prostřednictvím jsou na Portálu Zákazníkovi zpřístupněny údaje týkající se plnění Smlouvy a základní přehled o jednotlivých parametrech odběrného místa/odběrných míst Zákazníka.

1.4 Užívání Portálu není zpoplatněno.

1.5. Veškerá právní jednání učiněná prostřednictvím Portálu se považují za právní jednání Zákazníka.

2. UŽÍVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ PORTÁLU

2.1. Zákazník aktivací do portálu potvrzuje, že se s těmito Podmínkami Portálu seznámil a souhlasí s nimi. Dále Zákazník aktivací uděluje pro všechna svá odběrná místa souhlas s elektronickou komunikací mezi Dodavatelem a Zákazníkem prostřednictvím e– mailu, který Zákazník Dodavateli uvedl jako smluvní údaj.

2.2. Po řádném provedení aktivace do Portálu bude Zákazníkovi zprovozněn jeho uživatelský účet v Portálu.

2.3. Každý Zákazník může mít pouze jeden uživatelský účet. Zákazník má však možnost, pokud chce v rámci svého uživatelského účtu spravovat účty jiných Zákazníků, požádat o tzv. přiřazení účtů. Přiřazení účtů Dodavatel neprovede bez doložení prokazatelného výslovného souhlasu Zákazníka, jehož účet má být přiřazen ke druhému uživatelskému účtu. Souhlas je možné udělit také elektronicky, a to potvrzením odkazu zaslaného na e-mail, který je veden jako smluvní údaj u Zákazníka, jehož účet má být přiřazen k účtu jiného Zákazníka. Dodavatel upozorňuje, že v případě přiřazení účtů osoba, která požádala o přiřazení účtu a bude přiřazený účet spravovat, může s přiřazeným účtem libovolně nakládat a nahlížet buď na všechny Smlouvy Zákazníka či jen na některé z nich dle případného omezení Zákazníkem. Zákazník je též oprávněn požádat Dodavatele o udělení přístupu do svého uživatelského účtu třetí osobě, která není Zákazníkem Dodavatele a která bude za Zákazníka jeho uživatelský účet spravovat. Zákazník může i přes výše uvedené svůj účet nadále využívat.

2.4. Přístup Zákazníka k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je doporučeno používat alespoň osmimístné heslo zahrnující jak velká a malá písmena, tak číslice. Současně se Zákazníkovi nedoporučuje, aby heslo obsahovalo jakýkoliv údaj související s jeho osobou, např. jméno, příjmení, datum narození apod.

2.5. Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že Portál je za účelem zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných služeb ze strany Dodavatele neustále rozvíjen. Zákazník je oprávněn využívat toliko takové funkce Portálu, které jsou na něm aktuálně dostupné. Rozsah dostupných funkcí Portálu se proto může v průběhu času měnit. Současně Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že provoz Portálu může být pro účely vývoje, údržby, oprav či zásahům vyšší moci po nutnou dobu pozastaven.

2.6. Dodavatel je oprávněn doplňovat nové funkce, měnit, upravovat či omezovat strukturu a rozsah funkcí Portálu. Zákazník dále bere na vědomí, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost Portálu. Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu újmy plynoucí z tohoto omezení či pozastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Portálu nebo služeb poskytovaných Portálem.

2.7. Dodavatel negarantuje funkčnost a správné zobrazení funkcí Portálu, pokud Zákazník použije jiné než webové prohlížeče nejrozšířenějšího typu. Portál je optimalizován pro použití webových prohlížečů nejrozšířenějšího typu v aktuální verzi jako je např. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera.

2.8. V případech přerušení nebo omezení poskytování funkcí Portálu, popř. z důvodu chyb Portálu z důvodů na straně Dodavatele, je jeho odpovědnost vůči Zákazníkovi omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování funkcí Portálu. Zákazníkovi nenáleží v maximálním rozsahu připuštěném právními předpisy právo uplatňovat jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za škodu (včetně ušlého zisku).

2.9. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za nastavení provedená Zákazníkem v uživatelském účtu.

2.10. Zákazník nesmí používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo mohou mít negativní vliv na provoz zařízení Dodavatele, funkčnost Portálu, bezpečnost internetu, či bezpečnost dalších uživatelů internetu. Zákazník nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz Portálu, nebo provádět jiné útoky, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Zákazník není oprávněn uživatelský účet a Portál využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Portálu další uživatele. Zákazník zejména nesmí server, na kterém je Portál provozován, zatěžovat automatizovanými požadavky.

2.11. Dodavatel je oprávněn (avšak nikoli povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených Zákazníkem v rámci Portálu. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit smluvní ujednání, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je Dodavatel oprávněn tyto informace smazat. V případě, že v souvislosti s uložením informací Zákazníkem v Portálu bude vůči Dodavateli uplatňovat práva jakákoliv třetí osoba, je Dodavatel oprávněn neprodleně bez dalšího upozornění odstranit obsah informací uložených Zákazníkem na Portálu. Dodavatel je v takovém případě oprávněn po Zákazníkovi požadovat náhradu způsobené škody.

2.12. Zákazník není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet v Portálu třetí osobě. V případě, že Zákazník třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Zákazník dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Dodavatele na zákaznické lince 412 154 154 nebo na e-mail energy@armexenergy.cz. V případě, že Zákazník tuto skutečnost bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

2.13. Dodavatel je povinen technicky zabezpečit ochranu a důvěrnost údajů obsažených na účtech Portálu.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Dodavatel ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a nakládá s osobními údaji Zákazníka výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

3.2. Zákazník v té souvislosti bere na vědomí, že Dodavatel zpracovává osobní údaje Zákazníka způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“), se kterým měl Zákazník možnost se seznámit, a to ve znění aktuálním ke dni uzavření Smlouvy.

3.3. Zákazník byl dále informován, že aktuální znění Zásad je kdykoliv dostupné na https://www.armexenergy.cz/gdpr/.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti počínaje dnem 7.2.2023.