Informace pro zákazníky v postavení spotřebitele

V případě uzavírání smlouvy o připojení pro distribuční území ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „Distributor“) na základě plné moci od zákazníka, využívá ARMEX ENERGY (dále jen „Dodavatel“) prostředky (distanční) elektronické komunikace, přičemž:

  • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
  • Smlouvu o připojení lze uzavřít pouze v českém jazyce;
  • Uzavření smlouvy o připojení v elektronické podobě (dále jen „eSOP“) sestává zejména z následujících posloupných kroků:

i. Dodavatel zašle Distributorovi žádost o uzavření (eSOP).

ii. Distributor zašle Dodavateli návrh eSOP dle lhůt stanovených Podmínkami zajištění služby distribuční soustavy a platnou právní úpravou, jenž je opatřený (jednoduchým) elektronickým podpisem pověřeného zaměstnance či statutárního zástupce Distributora, faksimile jeho podpisu, jednoduchým elektronickým podpisem pověřeného zaměstnance či statutárního zástupce Dodavatele a jenž je označen prostředkem zajišťujícím důvěru pro elektronické transakce (elektronickou značkou či kvalifikovanou elektronickou pečetí).

iii. Dodavatel následně odešle řádně prostředkem zajišťujícím důvěru pro elektronické transakce (elektronickou značkou či kvalifikovanou elektronickou pečetí, případně zaručeným elektronickým podpisem) označený (podepsaný) návrh eSOP zpět Distributorovi.

iv. Distributor posoudí, zda je návrh eSOP ze strany Dodavatele řádně označen (podepsán) prostředkem zajišťujícím důvěru pro elektronické transakce (elektronickou značkou či kvalifikovanou elektronickou pečetí, případně zaručeným elektronickým podpisem) a v případě, že nikoli, informuje Dodavatele o neuzavření eSOP.

  • eSOP bude uložena v certifikovaném spolehlivém uložišti Distributora, přičemž její tištěná verze je k dispozici na vyžádání u Distributora;
  • eSOP bude také uložena u Dodavatele, který ji na vyžádání předloží Zákazníkovi;
  • v případě, že Zákazník nalezne jakékoli chyby při zadávání dat před podáním požadavku na uzavření eSOP, je Zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit Dodavateli;
  • Distributor se při sjednávání řídí platnou právní úpravou České republiky;
  • podrobná pravidla sjednávání eSOP jsou k dispozici na webové adrese cezdistribuce.cz v dokumentu označeném jako Informace poskytované Spotřebiteli před uzavřením smlouvy o připojení distančním způsobem.